กำลังประชุม

วิทยาลัยสหวิทยาการ 

College of Multidisciplinary Sciences

องค์กรที่มีรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับภารกิจในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Mission) ของ มจธ. ในด้านการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ KMUTT Micro-Credentials (MC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 13 ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่การเป็น Learning Innovative และผลักดันเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา (Education Technology) ตามหลักการการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (Outcome-Based Education - OBE)

 

Mission

  • มุ่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ KMUTT Micro-Credentials ให้พัฒนาควบคู่ไปกับหลักสูตรปกติ

  • มุ่งผลักดันให้เกิดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (Outcome-Based Education - OBE)

  • มุ่งผลักดันให้เกิด Micro-Credentials ในศาสตร์ที่หลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องของผู้เรียนและผู้ประกอบการที่มีความต้องการในภาคอุตสาหกรรม

  • มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนกลุ่มวัยทำงาน (Work Force) สามารถทำงานได้โดยมีการรับรอง (Certificate) ในรูปแบบ Credentials ที่ไม่ขึ้นอยู่กับศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง

การเข้ารหัส

No silos

ทีมทำงานร่วมกัน แต่ละคนไม่มี scope งานที่ตายตัวจนกว่าทั้งทีมจะบรรลุเป้าหมายไปด้วยกัน

Transparency

สร้างความโปร่งใสในการทำงานและถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลการทำงานร่วมกัน

Agile and learning

มีแนวคิดการทำงานแบบ Agile และพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างรวดเร็ว เปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น และยืดหยุ่น

Happy and Opened

มีความสุข ซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมา และมีน้ำใจต่อกันเสมอๆ รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและทีมที่คุณอยากทำงานด้วย