top of page
กำลังประชุม

วิทยาลัยสหวิทยาการ 

College of Multidisciplinary Sciences

องค์กรที่มีรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับภารกิจในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Mission) ของ มจธ. ในด้านการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ KMUTT Micro-Credentials (MC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 13 ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่การเป็น Learning Innovative และผลักดันเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา (Education Technology) ตามหลักการการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (Outcome-Based Education - OBE)

 

Mission

 • มุ่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ KMUTT Micro-Credentials ให้พัฒนาควบคู่ไปกับหลักสูตรปกติ

 • มุ่งผลักดันให้เกิดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (Outcome-Based Education - OBE)

 • มุ่งผลักดันให้เกิด Micro-Credentials ในศาสตร์ที่หลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ประกอบการที่มีความต้องการในภาคอุตสาหกรรม

 • มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนกลุ่มวัยทำงาน (Work Force) สามารถทำงานได้โดยมีการรับรอง (Certificate) ในรูปแบบ Credentials ที่ไม่ขึ้นอยู่กับศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง

การเข้ารหัส

Engagement

 • ใส่ใจเป้าหมายภาพรวมของทีม ไม่สนใจเฉพาะขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย

 • ทํางานร่วมกัน แต่ละคนไม่มีขอบเขต (scope) งานที่ตายตัว

 • รู้หน้าที่ของตนเอง ไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับหรือสั่งการ

 • มีการส่งมอบงานต่อที่ชัดเจน หากต้องทํางานร่วมกับทีมอื่น

Explicit

 • เปิดเผยข้อมูลการทํางานร่วมกัน

 • เมื่อเห็นต่างแล้วควรมีเหตุผลที่ดี และตกลงร่วมกัน

 • กล้ารายงานปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

Ease of change

 • มี Agile Mindset เป็นผู้นําและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าได้อย่างรวดเร็ว

 • แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเรียนรู้และปรับตัว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความท้าทายใหม่ๆ หรือเมื่อจําเป็น

 • มีความใฝ่รู้ ตั้งคําถาม เปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่น ตั้งใจมุ่งมั่นในการเรียนรู้

 • คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์และอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง

Emotional awareness and action

 • มีวิธีจัดการอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

 • รู้จักความอดทนและความเพียรพยายามของตนเอง

 • กล้าแสดงความคิดเห็นตรงไปตรงมา
  ไม่อ้อมค้อมและกล้าพูดถึงปัญหา
   มีความกระตือรือร้นแก้ไขปัญหา และกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง

 • สามารถรับคําติชมและนํามาปรับปรุงพัฒนาตัวเองได้

Empathy & Respect

 • เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เข้าใจพฤติกรรม ความต้องการ ความรู้สึกของผู้อื่น

 • ให้เกียรติ เคารพซึ่งกันและกัน

Enjoy Education

 • มี Passion ในตนเองเพื่อต้องการพัฒนาการศึกษาไทยให้ดีขึ้น

 • รู้ถึงเป้าหมายในการทํางานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

bottom of page